ICT en mediaopvoeding

Voor ICT in de lagere school zijn er 6 leerprocesgerichte en 2 attitudegerichte eindtermen, samengevat in een aantal kernzinnen:
 • bereidheid tot gebruik van ict
 • verantwoord, veilig en doelmatig gebruik
 • oefenen m.b.v. ict
 • leren m.b.v. ict
 • ideeën creatief vormgeven d.m.v. ict
 • (digitale) informatie zoeken, verwerken en bewaren
 • (digitale) informatie voorstellen aan anderen
 • veilig en doelmatig ict gebruiken om te communiceren
Eindtermen ICT zijn leergebiedoverschrijdend.
In mediakundige ontwikkeling gaat het over zenden en ontvangen van een boodschap via een medium. Er zijn 12 generieke (leerplan)doelen, verdeeld in 3 basiscompetenties (mediawijsheid, -geletterdheid, -vaardigheid):
 • MEmw1: media enthousiast en positief aanwenden
 • MEmw2: mediaboodschappen en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar inhoud, vorm en gebruik
 • MEmw3: media doordacht en zorgzaam aanwenden
 • MEge1: de eigenheid en mogelijkheden van verschillende media en hun toepassingen ontdekken en begrijpen
 • MEge2: passende media kiezen en combineren in functie van een beoogd doel
 • MEge3: mediaboodschappen die voor mij bedoeld zijn begrijpen
 • MEge4: de audiovisuele bouwstenen herkennen, onderzoeken en hanteren (geluid, licht, kader, montage, beeldbewerking)
 • MEge5: de functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en aantonen
 • MEva1: technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
 • MEva2: digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen
 • MEva3: digitale informatievaardigheden ontwikkelen
 • MEva4: digitale communicatievaardigheden ontwikkelen
Generieke doelen media zijn leergebiedoverstijgend.
mediageletterdheid (ME1)

= het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot de taal van de media en de vele toepassingen ervan in de multimediale wereld waarin de kinderen leven met de bedoeling die te kennen, te begrijpen en te gebruiken

mediawijsheid (ME2)

= het verwerven van de kennis, vaardigheden en attitudes die bijdragen tot de ontwikkeling van een waardebewuste en alerte houding tegenover media en het gebruik ervan door de leerlingen en door anderen.

technisch-instrumentele competentie (ME3)

= een aantal elementaire technische principes begrijpen en een aantal eenvoudige technische handelingen kunnen uitvoeren. Dat moet ertoe bijdragen op een efficiënte, zorgzame en veilige manier om te gaan met de beschikbare technieken en middelen.

De inbedding van ICT in mediaopvoeding is een logische verderzetting van de integratiegedachte die van bij de start aan ICT verbonden was.